Verksamhet

top

Ungdomsrådgivningen vänder sig till unga vuxna (18-24 år).

250x450Verksamheten erbjuder kostnadsfritt råd, stöd och vägledning i vanligt förekommande livsfrågor som unga möter på sin väg in i vuxenlivet. Det kan till exempel handla om studier, arbete, ekonomi, boende, fritid, vardag, relationer, psykiskt mående, droger. Allt i syfte att främja ungdomars hälsa och förebygga ohälsa. Ungdomsrådgivningen drivs i samverkan mellan Sundsvalls kommun (tre förvaltningar) och Arbetsförmedlingen.

Personalen har bred kompetens och ger ungdomen tid att bli lyssnad på. Förhållningssättet är att stötta och stärka de unga, genom att se till sina förmågor och möjligheter och stärka det som fungerar i vardagen.

Ungdomsrådgivningen har ingen myndighetsutövning, utan arbetar helt på ungdomens ”uppdrag”. Verksamheten bedriver inte vård och behandling, utan lotsar ungdomar vidare om så behövs.

Bakgrund

Ungdomsrådgivningen startade som ett projekt i maj 2010. Projekttiden varade fram till och med 2013 och har utvärderats av FoU Västernorrland – [Rapport 2013:2 Ungdomsrådgivningen]. Sedan januari 2014 är Ungdomsrådgivningen en permanent verksamhet. Samordningsförbundet i Sundsvall har varit medfinansiär fram till och med 2015. Idag drivs verksamheten av parterna, med förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (Favi) som huvudansvarig förvaltning.

www.fouvasternorrland.se
www.samordningsforbundet.se

Parter

 • Sundsvalls kommun
  • Favi
  • Socialförvaltningen
  • Barn och utbildningsförvaltningen
 • Arbetsförmedlingen

Mål för verksamheten

 • Att Unga vuxna mellan 18-24 år har kännedom om Ungdomsrådgivningen och vad den kan erbjuda
 • Att Ungdomsrådgivningen har hög tillgänglighet för målgruppen
 • Att Ungdomar som vänder sig till Ungdomsrådgivningen tycker att de har nytta av de råd, stöd och/eller den vägledning de får
 • Att bibehålla och utveckla samverkan samt använda varandras kompetenser

Ungdomsrådgivningens ambition är att bli en naturlig resurs för ungdomar i olika frågor samt stödja dem att bli självständiga och självförsörjande individer med framtidstro och som känner sig delaktiga i samhället. Avsikten är också att bättre ta tillvara på samhällets resurser och använda dessa så effektivt som möjligt.

Värdegrund

Värdegrunden genomsyrar verksamheten och personalens bemötande och förhållningssätt.

Verksamheten tar tillvara alla ungdomars kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning
Tron på varje enskild individs möjlighet, förmåga och eget ansvar att förändra sin livssituation är central i verksamheten
Mötet präglas av ett synsätt att varje enskild individ har unika behov och en inre styrka som nu och i framtiden är en tillgång, för såväl dem själva som för resten av samhället.
Alla i verksamheten agerar utifrån ömsesidig respekt för varandra både som person och medarbetare, såväl internt som externt.

 

Röd_180

af_farg

Sidansvarig
Kim Rexener